William Klein, Bikini, Moscow, 1959 - The Independent