Telford to Ironbridge Gorge, Shropshire Families will enjoy the easy-goi - The Independent