Audio: Nynke

 

Listen below to take in tracks from Nynke and her album ‘Alter’.

DÛNS FAN DE SIEDDEN (Dance of the seeds)

FOARJIERSFERS (Spring poem)

EFTEREACH (Hind-eye)

Comments