Sport in Short: Squash

Click to follow
The Independent Online
HONG KONG OPEN Quarter-finals: C Dittmar (Aus) bt R Eyles (Aus) 15-17 17-14 17-14 15-7; R Martin (Aus) bt C Walker (Eng) 15-12 12-15 15-7 15-8; B Martin (Aus) bt S Parke (Eng) 13-15 15-8 15-4 15-8; T Nancarrow (Aus) bt A Schreiber (Aus) 15-6 15-14 15-5.

Comments