Sporting Digest: Basketball

Click to follow
The Independent Online
NBA: Atlanta 114 Miami 98; Detroit 81 Houston 104; New York 105 Golden State 113; Milwaukee 80 Chicago 97; Dallas 87 Washington 77; San Antonio 94 Denver 87; LA Lakers 84 Sacramento 103.

Comments