Sporting Digest: Diving

Click to follow
WORLD CUP (Peking) Women's one-metre springboard: 1 Tan Shuping (Ch) 271.20pts; 2 I Lashko (Rus) 264.12; 3 Yu Xiaolin (Ch) 243.42.

Comments