Sporting Digest: Snooker

Click to follow
The Independent Online
EMBASSY WORLD CHAMPIONSHIP (Blackpool) Seventh qualifying round: C Thorburn (Can) bt S Pittman (Eng) 10-7; B Morgan (Eng) bt J Chambers (Eng) 10-5; L Dodd (Eng) bt C Edwards (Eng) 10-7; A Hamilton (Eng) bt J Grech (Malta) 10-8; W Jones (Wal) bt L Robinson (Eng) 10-9; J Weston (Eng) bt D Fowler (Eng) 10-8; S Gill (Eng) bt J Birch (Eng) 10-7; J Wych (Can) bt M Judge (Irl) 10-5; S Mazrocis (Eng) bt P Davies (Wal) 10-5; N Terry (Eng) bt P Cavney (Eng) 10-8; N Noppacorn (Thai) bt J McLaughlin (Irl) 10-1; A Cairns (Eng) bt E Charlton (Aus) 10-3; M King (Eng) bt S Francisco (SA) 10-3; R O'Sullivan (Eng) bt J Cundy (Eng) 10-4; D Henry (Sco) bt M Dunn (Eng) 10-2; B Snaddon (Sco) bt M Williams (Wal) 10-6; A Davies (Wal) bt I Graham (Eng) 10-4; F O'Brien (Irl) bt T Chappel (Wal) 10-5; G Ponting (Eng) bt B Chaperon (Can) 10-5; A Rosa (Eng) bt E Hughes (Irl) 10-4; S Lanigan (Eng) bt J Prince (N Irl) 10-6; A Hicks (Eng) bt B L'Orange (Nor) 10-6; A Higgins (N Irl) bt C Kelly (Eng) 10-9.

Comments