Sporting Digest: Squash

Click to follow
The Independent Online
WELSH CLASSIC (Swansea; Eng unless stated) Men's first round: A Hill (Aus) bt P Whitlock 15-10 12-15 15-13 15-12; D Meddings bt D Harris 10-15 17-14 15-13 15-9; H Wiens (Ger) bt M MacLean (Sco) 15-10 15-11 15-12; T Hands bt P Steel (NZ) 15-12 15-11 15-11; C Walker bt M Carlyon (Aus) 17-15 10-15 15-5 15-14; A Adarraga (Sp) bt Z Jahan Khan (Pak) 15-14 5-15 8-15 15-8 15-12; R Martin (Aus) bt A Faheem Khan (HK) 15- 11 15-12 15-7; P Marshall bt C Van Der Wath (SA) 15-11 15-11 15-12; Jansher Khan (Pak) bt M Z Gul (Pak) 17-14 13-15 15-8 15-8; P Nicol (Sco) bt P Johnson 15-7 15-10 15-6; R Eyles (Aus) bt J Nicoll 15-8 13-15 15-12 13-15 15-13; B Martin (Aust) bt C Leach 15-11 13-15 15-4 15-6; A Davies (Wal) bt S Elopuro (Fin) 15-12 15-13 15-9; R Norman (NZ) bt S Frenz (Ger) 10-15 15-11 15-12 8-15 17-14; D Ryan (Irl) bt S Meads 15-13 15-5 15-7; M Cairns bt S Parke 15-13 15-14 15-8. Women's first round: M Martin (Aus) bt L Charman 15-10 15-12 15-11; C Jackman bt R O'Callaghan (Irl) 15-12 15-12 15-12; F Geaves bt P Beams (NZ) 15-6 15-6 6-15 15-6; L Opie bt S Schoene (Ger) 12-15 15-4 15-10 15-11; M Le Moignan bt D Leeves 15-3 15-5 11-15 15-4; C Nitch (SA) bt T Malik (Wal) 15-11 15-12 15-6.

Comments