8. Ashton Eaton (US) - Decathlon - The Independent