Sport in Short: Snooker

Click to follow
The Independent Online
BRITISH OPEN Qualifying tournament (Blackpool): Second round (Eng unless stated): B Gollan (Can) bt S Storey 5-1; A O'Connor (Irl) bt J Campbell (Aus)

5-2; W King (Aus) bt B Chaperon (Can) 5-2; T Shaw bt W Jones (Wal) 5-2; J Higgins (Sco) bt J Virgo 5-2; N Terry bt J Birch 5-1; J Michie bt J Read 5-4; A Hamilton bt J McLaughlin (Irl) 5-0; E Hughes (Irl) bt S Mazrocis 5-1; D Finbow bt P Kenny 5-2; P Davies (Wal) bt D McDonnell 5-4; J Swail (N Irl) bt P Tanner 5-4; D Smith bt K Stevens (Can) 5-3; F Chan (HK) bt A Cairns 5-4; S Lee bt N Gilbert (Eng) 5-2; L Dodd (Eng) bt K Burrows (Eng) 5-4; A Higgins (N Irl) bt A Lawler 5-1; J Wych (Can) bt P Daubney 5-1; I Graham bt D Henry (Sco) 5-3; I Sargent (Wal) bt S Murphy (Irl) 5-3; M Davis bt M Price 5-2; S Newbury (Wal) bt S MacFarlane (Sco) 5-2; P Ebdon bt D Taylor 5-1; C Edwards bt B West 5-1; T Meo bt F O'Brien (Irl) 5-3; J Prince (N Irl) bt P Gibson 5-0; M Williams (Wal) bt C Wilson (Wal) 5-1; J Ferguson bt Y Merchant (Ind)

5-2; C Roscoe (Wal) bt P McPhillips (Sco) 5-3; B Morgan bt J Cundy 5-4; D Hackeson bt T Chappel (Wal) 5-4.

Comments